Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Eri materiaalien ja aineiden vaatimustenmukaisuusvakuutukset

Meillä on valikoima eri materiaalien ja aineiden vaatimustenmukaisuusvakuutuksia

Endress+Hauser on sitoutunut täyttämään kaikki asiaankuuluvat säädökset ja määräykset mukaan lukien materiaalien ja aineiden yleiset direktiivit. Löydät vakuutukset alta.

Endress+Hauserin tuotantolaitos Reinachissa ©Endress+Hauser

RoHS

RoHS-direktiivi (vaarallisten aineiden rajoittaminen) säätelee vaarallisten aineiden käyttöä ja markkinointia sähkö- ja elektroniikkakomponenteissa. Tavoitteena on rajoittaa vaarallisten aineiden käyttöä uusissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa Euroopassa.

Kiinan RoHS

Kiinan RoHS, viralliselta nimeltään "Hallinnollinen toimenpide, jolla säännellään elektronisten tietotuotteiden aiheuttamaa saastumista", on Kiinan hallituksen säädös, jolla säännellään tiettyjen materiaalien, kuten lyijyn, käyttöä. Kaikki Kiinaan toimitetut tuotteet on merkittävä tämän ohjeistuksen vaatimusten mukaisesti.

REACH

Asetus (EC) 1907/2006 säätelee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia Euroopan Unionissa. Se koostuu pääosin valmistajille tai maahantuojille asetetusta vaatimuksesta rekisteröidä ne Euroopan kemikaalivirastoon (ECHA) ja ilmoittaa, jos tuotteet sisältävät SVHC-aineita eli erityistä huolta aiheuttavia aineita (Substances of Very High Concerns).

Vuodesta 2021 alkaen valmistajien on tallennettava SVHC-aineita koskevat tiedot ECHA:n SCIP-tietokantaan.

WEEE

EU:n WEEE-direktiivi 2012/2019 (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) on suunniteltu estämään ja vähentämään sähkö- ja elektronisten laitteiden aiheuttamaa jätettä kierrätyksellä ja muilla vastaavilla toimilla. Tämä ohjeistus asettaa minimistandardit käytettyjen sähkö- ja elektronisten laitteiden käsittelylle EU:ssa.

Laivojen kierrätys

Vuonna 2009 laadittu Hongkongin yleissopimus (alusten turvallista ja ympäristön kannalta asianmukaista kierrätystä koskeva Hongkongin kansainvälinen yleissopimus– HKC) on kansainvälinen sopimus koskien laivojen ympäristöystävällistä kierrätystä ja turvallisten työolosuhteiden säännöksiä purkutelakoilla ja -toiminnoissa. Vastaava EU-säädös 1257/2013 edellyttää, että laivavarusteiden toimittajat tunnistavat vaaralliset materiaalit ja lähettävät virallisen materiaaleja koskevan ilmoituksen.

California Proposition 65

California Proposition 65 (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 – CP65) on vuonna 1986 voimaan astunut laki. Sen perusteella yritysten on ilmoitettava kemikaaleista, jotka aiheuttavat syöpää, sikiövaurioita tai muuta haittaa lisääntymiskyvylle. Kaliforniassa markkinoiduissa tuotteissa on oltava varoitus niiden sisältämistä kemikaaleista.

Asbesti

Asbesti on yleistermi erilaisista luonnollisesti ilmenevistä silikaattimineraaleista, joita käytetään esimerkiksi valmistettaessa rakennus-, eristys- ja palosuojamateriaaleja. Koska asbestikuidut ovat vakava terveysriski, asbesti on nykyisin kielletty monissa maissa.

Polyklooratut bifenyylit

Polyklooratut bifenyylit ovat orgaanisia klooriyhdisteitä, joita käytettiin aikaisemmin laajalti elektronisissa laitteissa dielektrisenä nesteenä ja jäähdytysnesteenä. Koska PCB:t ovat myrkyllisiä ja karsinogeenisia, ne luokitellaan Tukholman yleiskokouksen mukaan haitallisiksi pysyviksi orgaanisiksi yhdisteiksi ja ne ovat kiellettyjä maailmanlaajuisesti.

Biosidituotteet

Säädös (EU) 528/2012 koskee biosidituotteiden (BPR) käyttöä ja markkinointia Euroopan Unionissa. Tavoitteena on varmistaa ihmisten terveyden ja ympäristön korkea suojaamisaste.

PBT-aineet

PBT:t ovat kemiallisia aineita, jotka ovat biokertyviä, hitaasti hajoavia ja myrkyllisiä. Vuoden 1976 Toxic Substances Control Act (TSCA) (myrkyllisten aineiden valvontaa koskeva laki) antaa Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirastolle (EPA) valtuudet säädellä, miten kemikaaleja käsitellään. Ainoastaan TSCA-hakemistossa listattuja raaka-aineita saa tuoda Yhdysvaltoihin.

Konfliktialueiden mineraalit

Vastauksena Kongon demokraattisen tasavallan konfliktiin Yhdysvallat hyväksyi vuonna 2012 Dodd-Frank Wall Street Reformin ja Consumer Protection Actin (Dodd-Frank Act, Article 1502), joka edellyttää, että yritykset, jotka toimivat Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoiden valvontaviranomaisen (SEC) alaisuudessa, välttävät käyttämästä konfliktialueilta tulevia raaka-aineita. Endress+Hauser auttaa asiakkaitaan täyttämään raportointivaatimukset.

Juomaveden vaatimustenmukaisuus

Tuotteiden ja materiaalien turvallista käyttöä juomavedessä hallinnoidaan kansallisilla säädöksillä ja ohjeistuksilla. Tiukkojen tuotemigraatio- ja mikrobiologiavaatimusten tarkastelua ja arviointia varten tehdään säännöllisiä laadunvarmistustestejä. Juomaveden vaatimustenmukaisuus todistaa asiaankuuluvien kansallisten määräysten noudattamisen.

Yhteystiedot