Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Maksimoi maakaasuprosessien tehokkuus

Paranna maakaasun prosessoinnin ja nesteytyksen sekä nesteytetyn maakaasun laitosten tuottavuutta

Raa'an maakaasun koostumuksen vaihtelut, muuttuvat prosessit ja ympäristöolosuhteet muodostavat haasteen maakaasun käsittelylaitoksen, nesteytysprosessilinjojen ja näihin liittyvien laitteistojen tehokkaalle, keskeytyksettömälle toiminnalle. Myös nesteytetyn maakaasun varastointi-, jakelu- ja jälleenhöyrystyslaitteistot tarvitsevat ajanmukaista prosessinohjausta voidakseen toimia mahdollisimman tehokkaasti. Lyhyesti: kilpailukykysi varmistaminen edellyttää aiempaa suurempaa mittatarkkuutta sekä kaikkien maakaasuprosessien parempaa hallintaa kaasun koko arvoketjun varrella.

Miten voimme auttaa

Tarjoamme runsaan valikoiman kenttälaitteita, ratkaisuja ja palveluita, jotka täyttävät tarpeesi maakaasuprosessiesi aiempaa paremmasta ohjauksesta ja tuottavuudesta. Näin laitoksesi kykenee täyttämään kaikki kaasun laatuun liittyvät vaatimukset. Valikoimamme kattaa esimerkiksi laserpohjaiset analysaattorit epäpuhtauksien mittaamiseen maakaasuvirroista sekä maakaasun ja nesteytetyn maakaasun koostumuksen mittaamiseen; tarkat märkien ja kuivien kaasujen virtausmittaukset prosessin kaikissa vaiheissa ja nesteytyslaitoksilla; veden ja höyryn analyysi ja käsittely sekä nesteytetyn maakaasun hallinnansiirtoratkaisut.

 • Luotettava ohjatun aallon tutkaan perustuva pintamittaus kaasunpuhdistusyksiköissä.Tarkka märän ja kuivan kaasun ultraäänivirtausmittaus maakaasun prosessointilaitoksilla

 • H2O-jäämien online-valvonta: TDLAS-analysaattorit (säädettävä diodilaserabsorptiospektroskooppi) ilmaisevat adsorbentin kerroksen kyllästysasteen ja läpäisevyyden, jolloin dehydratoinnin molekyyliseulajärjestelmiä voidaan ohjata erittäin tehokkaasti

 • Nesteytetyn maakaasun koostumuksen tarkka mittaus: Kaiserin Raman-analysaattorit laskevat polttoaineen energiapitoisuuden (BTU-arvo ja Wobben indeksi) ja rahallisen arvon tuotannon aikana sekä hallinnansiirtopisteissä

 • Laitokset: laaja valikoima mittalaitteita ja ratkaisuja, jotka on suunniteltu veden ja höyryn analyysiin ja käsittelyyn laiteasennusten vaurioiden estämiseksi sekä käyttökustannusten pienentämiseksi

 • Kuorma-autojen lastaus- ja purkujärjestelmät nesteytetyn maakaasun hallinnansiirrossa: täydellinen rakenne, suunnittelu, hankinta sekä nesteytettyä maakaasua kuljettavien kuorma-autojen lastaus- ja purkuratkaisut, kaikki yhdestä paikasta

Sovellukset

Luotettava pinnanmittaus kaasunpuhdistusyksiköissä

Varastoitu raaka maakaasu sisältää vaihtelevia määriä happamia kaasuja (H2S ja CO2). Kaasunpuhdistusyksiköt poistavat seoshöyryä kemiallisten absorptioprosessien avulla. Tyypillinen prosessiyksikkö sisältää kontaktori- (absorptio-) ja kuorinta- (tislaus-) kolonnit. Tehokas pinnanhallinta näissä kolonneissa on elintärkeää toiminnan vakauttamiseksi, jotta varmistetaan amiinien tasainen virtaus pois yksiköstä.

Amiinikäsittely-yksikkö
Meidän kenttäosaamisemme

Ohjatun aallon tutkateknologiamme tarjoaa ainutlaatuisia etuja, jotka varmistavat yksikön sujuvan toiminnan ja erinomaisen tuottavuuden.

 • Luotettava mittaus jopa haastavissa tuote- ja prosessiolosuhteissa

 • Ei huoltoa: ei liikkuvia osia, toisin kuin mekaanisissa pinnanmittalaitteissa

 • Helppo käyttöönotto ja diagnostiikka HistoROM-tietojenhallinnan ansiosta

 • Saumaton integrointi valvonta- tai laitetietojen hallintajärjestelmiin

H2O-jäämien online-valvonta

Amiinikäsittely-yksiköstä poistuva rikkivedytön maakaasu kyllästetään vesihöyryllä. Dehydratoinnin molekyyliseulaa käytetään sen jälkeen erittäin alhaisten H2O-pitoisuuksien (< 0,1 ppm) saamiseksi. Niitä tarvitaan maakaasun talteenottoyksikköjen jäähdytysprosesseissa ja nesteytetyn maakaasun tuotannossa. Äärimmäisen tarkka mittaus on edellytys kosteusläpäisyn havaitsemiseksi adsorbentissa kerroksessa. Näin käyttäjä pystyy kytkemään kaasunvirtauksen säiliöön niin, että adsorbentti kerros on vasta regeneroitu.

Dehydratoinnin molekyyliseulajärjestelmät maakaasun prosessointilaitoksella
Meidän kenttäosaamisemme

TDLAS-analysaattorimme tukevat sinua tässä tehtävässä, sillä ne mittaavat adsorbentin kerroksen kyllästysasteen ja läpäisevyyden.

 • Patentoitu differentiaali-spektroskopiatekniikka mittaa H2O:n alle ppm:n tasoilla, jolloin adsorbentin kerroksen kosteusläpäisevyys havaitaan nopeasti

 • Laserpohjainen mittaus on erittäin selektiivinen ja tarkka H2O:lle maakaasussa eivätkä siihen vaikuta metanoli tai muut epäpuhtaudet

 • Integroitu läpäisyputki tukee automaattisia analysaattoreiden oikeellisuustarkastuksia

 • Tutustu sovelluskuvaukseemme koskien H2O:n mittausta nesteytetyn maakaasun kuivissa syöttökaasuissa

Ultraäänivirtausmittaus maakaasun prosessointilaitoksilla

Luotettava virtausmittaus on tärkeää maakaasun prosessoinnin optimoimiseksi ja operatiivisten haasteiden minimoimiseksi. Märkä kaasu ja syöttökaasun vaihteleva koostumus asettavat jo sinällään luonnollisia haasteita. Dehydratointiin ja puhdistukseen virtaavan kaasun tarkka mittaus on oleellista prosessin tehokkuuden kannalta sekä niiden ongelmien minimoimiseksi, jotka liittyvät kolonnin pohjassa olevan kiehuttimen ylikuormittumiseen ja kemiallisiin hävikkeihin.

Prosonic Flow G 300/500 tarjoaa märkien ja kuivien kaasujen tarkan ultraäänivirtausmittauksen
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauserin prosessikäyttöön suunnitellut kaasun ultraäänivirtausmittarit mittaavat tarkasti kuivan ja märän kaasun kaikissa kaasun prosessointivaiheissa mukaan lukien puhdistus, dehydratointi, fraktiointi ja maakaasun nesteiden talteenotto

 • Parempi tarkkuus ja prosessinohjaus reaaliaikaisen paine- ja lämpötilakompensoinnin ansiosta

 • Tehokas prosessinohjaus edistyksellisen kaasuanalyysin pohjalta, mukaan lukien tilavuusvirtaus, korjattu tilavuusvirtaus, massavirtaus, energiavirtaus, lämpöarvo, Wobben indeksi jne.

 • Prosessin luotettavuus ja erinomainen operatiivinen turvallisuus jatkuvan itsevalvonnan ja Heartbeat-teknologialla toteutetun laiteverifioinnin ansiosta

Nesteytetyn maakaasun (LNG) koostumuksen mittaus

Nesteytetyn maakaasun koostumuksen tarkka mittaus on välttämätöntä, jotta polttoaineen energiapitoisuus (BTU-arvo ja Wobben indeksi) ja rahallinen arvo tuotannon aikana sekä hallinnansiirtopisteissä voidaan laskea. Koostumustieto on oleellinen tieto nesteytetyn maakaasun tuonti- ja vientiterminaaleissa, meribunkrauksessa ja kuorma-autojen lastausoperaatioissa. Tarvitset nopean ja tarkan analyysin, mielellään ilman näytteenottotarvetta.

Nesteytetyn maakaasun tankkerin lastausta terminaalissa
Meidän kenttäosaamisemme

Kaiserin Raman-analysaattorit mittaavat nesteytetyn maakaasun koostumuksen suoraan kryogeenisestä nesteestä varmistaen näin nopean reagoinnin ilman, että näytettä tarvitsee höyrystää.

 • Jatkuva reaaliaikainen nesteytetyn maakaasun koostumuksen mittaus, tulos tulee sekunneissa

 • Kryogeeninen Pilot™-anturi mittaa suoraan nesteytetyn maakaasun putkesta ilman näytteenottotarvetta ja höyrystämistä. Näin se parantaa mittaustarkkuutta, vähentää asennuskustannuksia, lyhentää analyysiin kuluvan ajan minuuteista sekunneiksi ja vähentää lisäksi riskejä

 • Raman-analysaattoreiden kenttälaitekalibrointityökalulla verifioidaan siirron intensiteetti ja kalibrointi GIIGNL:n hallinnansiirtokäsikirjassa kuvatulla tavalla

Laitokset: veden ja höyryn analyysiratkaisut

Vesi ja höyry ovat tärkeässä osassa maakaasun prosessoinnissa ja nesteytyksessä. Höyryä käytetään energiantuotantoon tai lämmityksen väliaineena – esimerkiksi liuottimien puhdistukseen seoshöyryn poistoyksiköissä tai kaasun puhdistukseen dehydratoinnin molekyyliseulakerroksia varten. Lisäveden, jäähdytysveden ja höyryn on täytettävä tietyt laatuvaatimukset, jotta prosessin tehokkuus ja turvallisuus varmistetaan.

Huoltoinsinööri tarkastamassa Memosens-anturia
Meidän kenttäosaamisemme

Tarjoamme kattavan kenttälaiteportfolion, joka on suunniteltu veden ja höyryn analyysiin ja käsittelyyn.

 • Lisävesi: laadun ylläpitämiseksi ja vakavan korroosion välttämiseksi höyryjärjestelmissä kattilan syöttövettä täytyy säätää tietyllä tavalla parametrien kuten sameus, pH, johtokyky ja kloori tai ORP avulla

 • Höyry: putkiston korroosion ja laitteiston kattilakiven muodostumisen estämiseksi liuennut happi, pH ja kationijohtavuus ovat tärkeitä tekijöitä

 • ATEX-alueen 2 höyry- ja vesianalyysijärjestelmän (SWAS) paneeleissamme on kaikki tarvittava mittausteknologia vesi- ja höyrysyklien valvontaan

 • Varmista paras mahdollinen luotettavuus ja käyttöaste analyysimittaukseen kehitetyllä, älykkäällä ja digitaalisella Memosens-anturiteknologialla

 • Liitä jopa 8 anturia moniparametriseen Liquiline-lähetinalustaan ja säästät samalla tilaa ja kustannuksia

Nesteytetyn maakaasun hallinnansiirron kuorma-auton lastaus- ja purku

Nesteytetyn maakaasun kuorma-autojen lastaus- ja purkujärjestelmät auttavat maakaasun jakelussa alueilla, joilla ei ole putkistoverkostoa voimalaitosten välillä tai teollisuus- ja yksityisasiakkaiden välillä, sekä kuljetussektorilla. Tarvitset integroidun ja kompaktin ratkaisun, jossa määrä ja koostumus mitataan energiasisällön määrittämiseksi, ilman näytteenottotarvetta.

Nesteytetyn maakaasun hallinnansiirron lastauslaitteisto
Meidän kenttäosaamisemme

Tarjoamme täydellisen rakenteen, suunnittelun, hankinnan sekä nesteytettyä maakaasua kuljettavien kuorma-autojen lastaus- ja purkuratkaisut sekä ainutlaatuisen pienen jalanjäljen jättävän järjestelmän, johon on integroitu nesteytetyn maakaasun mittaus ja energialaskenta.

 • Tarkka ja luotettava määrän mittaus Coriolis-massavirtausmittareilla, jotka on optimoitu kryogeenisiin sovelluksiin

 • Nesteytetyn maakaasun koostumuksen nopea ja tarkka mittaus Kaiserin Raman-analysaattoreilla, jotka mittaavat määrän ja lämpöarvon suoraan nesteytetyn maakaasun virrasta. Ei tarvetta kaasun höyrystimille tai kromatografeille (GC)

 • Vaatimustenmukaisuus, uskottavuus ja hyväksynnät: hallinnansiirron hyväksyntä ja koko järjestelmän vaatimustenmukaisuus

 • Turvallinen ja helppo käyttö varmistaa maksimaalisen läpimenon ja järjestelmän käytettävyyden

Tarkasta valikoidut kriittiset mittauspisteet

Amiinikäsittelyn prosessikartta ©Endress+Hauser
Kaksikerroksisen adsorbtion prosessikartta (dehydratoinnin molekyyliseula) ©Endress+Hauser

Dehydratoinnin molekyyliseula

Maakaasun ja nesteytetyn maakaasun arvoketju ©Endress+Hauser

Maakaasun / nesteytetyn maakaasun arvoketju

Edut

Tarkat, reaaliaikaiset mittaukset ovat tehokkuuden perusta maakaasun / nesteytetyn maakaasun koko prosessiketjussa. Laaja valikoimamme parhaiten sopivia laitteistoja ja ratkaisuja tarjoaa luotettavat reaaliaikaiset tiedot ja prosessien hallinnan, joita tarvitset tuottavuushaasteisiin vastaamiseksi. Koulutettu myynti- ja huoltohenkilöstömme auttaa sinua parantamaan prosessiesi tehokkuutta, käytettävyyttä ja turvallisuutta maakaasun tuotannossa, kaasun prosessoinnissa, nesteytyksessä, kuljetuksessa, varastoinnissa ja jakelussa.

 • +20 %

  pidennetty sykliaika, jonka voit saavuttaa molekyyliseulakerroksen regenerointien välillä käyttämällä TDLAS-analysaattoreita

 • 10 x

  parempi taattu toistettavuus nesteytetyn maakaasun hallinnansiirrossa Kaiserin Raman-analysaattoreilla verrattuna kaasun kromatografia-/höyrystinratkaisuihin

 • > 3 miljoonaa

  virtausmittaria asennettu ympäri maailman eri teollisuudenaloille

Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat