Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Varmista prosessiturvallisuus maakaasun koko arvoketjussa

Minimoi prosessiriskit parhaiten maakaasuun ja nesteytettyyn maakaasuun soveltuvilla laitteistoilla ja ratkaisuilla

Maakaasun ja nesteytetyn maakaasun (LNG) toimialat ovat maailmanlaajuisesti vahvoja turvallisuusasioissa. Maakaasun koko arvoketjun mutkikkaat infrastruktuurit ja prosessit sisältävät monia potentiaalisia vaaroja. Turvallisuutta ei voi siis pitää itsestään selvyytenä. Kaasukaupan nopea kasvu ja maailmanlaajuisesti kehittyvät integroidut kaasumarkkinat haastavat alan - se tasapainottelee kasvun ja tuottavuuden kanssa samalla ylläpitäen ja parantaen turvallisuutta.

Miten voimme auttaa

Me ymmärrämme kaasun koko arvoketjun keskeisimmät optimointi- ja turvallisuustoimet. Kriittisten prosessiparametrien tarkka ja luotettava mittaus on perusta turvallisille ja tehokkaille toiminnoille. Laaja valikoimamme parhaiten sopivia laitteistoja ja ratkaisuja tarjoaa luotettavat reaaliaikaiset tiedot ja prosessien hallinnan, joita tarvitset turvallisuus-, tuottavuus- ja ympäristöhaasteisiin vastaamiseksi.

 • Valvo epäpuhtauksia kuten O2, (jälki) H2O ja H2S maakaasuputkien suojaamiseksi ja laatuvaatimusten täyttymisen varmistamiseksi

 • Estä putkistojen korroosio ja hydraattien muodostuminen tehokkailla kemikaalien ruiskutusjärjestelmillä

 • Nesteytetyn maakaasun varastointisäiliöiden turvallinen käyttö: tarkka pinnankorkeuden mittaus ja säätö, lämpötilan, tiheyden ja rollover'in ennakointi yhdessä edistyksellisen inventaarijärjestelmän kanssa varmistavat nesteytetyn maakaasun varastoinnin parhaimman turvallisuuden ja inventoinnin läpinäkyvyyden

 • Laitteiston turvallisuus lähtee jo rakenteesta: tukevat anturit kestävät luotettavasti äärimmäisiä prosessiolosuhteita. Kattava SIL-sertifioitu turvallisuustuotesalkku on kehitetty ja suunniteltu turvallisuustoimintoihin IEC 61508:n mukaan

 • Heartbeat-teknologialla varustetuissa älykkäissä kenttälaitteissa on jatkuvatoimiset itsediagnostiikkaominaisuudet, jotka varmistavat korkeimman prosessiturvallisuuden ja käytettävyyden

Sovellukset

Putkiston eheyden H2O-, H2S-, CO2- ja O2-mittaukset

Maakaasuputkistojen H2O-, H2S-, CO2- ja O2-mittaukset tuotanto- ja koontipaikoilla, hallinnansiirtopisteissä, kompressioasemilla, varastointipaikoissa ja jakelujärjestelmissä ovat ratkaisevan tärkeitä putkiston korroosiosuojaukselle ja kaasun laatuvaatimusten täyttämiseksi.

Maakaasuputkien syöpyminen
Meidän kenttäosaamisemme

Säädettävän diodilaserabsorptiospektroskoopin (TDLAS) ja sammutetun fluoresenssin (QF) analysaattorit ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi näiden epäpuhtauksien jatkuvassa online-valvonnassa maakaasuputkistoissa.

 • Suuren erotuskyvyn laserit mittaavat H2O:n, H2S:n, CO2:n koostumukseltaan vaihtelevissa maakaasuvirroissa valikoivasti ja tarkasti

 • Kenttäkalibrointia ei tarvita: puolijohdelaser, ilmaisinkomponentit ja tehdaskalibrointi tapahtuvat kaasuseoksella, jolla simuloidaan prosessikaasua

 • Erittäin tarkka mittaus standardointi- ja teknologiainstituutin (National Institute of Standards and Technology (NIST)) jäljitettävällä tehdaskalibroinnilla

 • Tarkat O2-mittaukset silloinkin, kun H2S on läsnä, fluoresenssin sammutustekniikalla

Kemikaalin ruiskutusjärjestelmät kaasuputkistoille

Kemikaalien ruiskutuksella on keskeinen tehtävä maakaasun turvallisessa ja tehokkaassa tuotannossa ja kuljetuksessa. Korroosionestoainetta ruiskutetaan kaasuputkistoon ylläpitämään ja pidentämään käyttöikää samalla, kun kineettisiä hydraatti-inhibiittoreita (kinetic hydrate inhibitor = KHI) ja metanolia käytetään estämään kiteisten jäänkaltaisten rakenteiden (hydraatit) muodostuminen. Ne voivat tukkia putkistot ja katkaista kaasun virtauksen. Näiden inhibiittoreiden tehokkuus riippuu kemikaalien oikeasta ruiskutusmäärästä.

Endress+Hauserin kemikaalin ruiskutusjärjestelmä
Meidän kenttäosaamisemme

Ruiskutusmäärien tarkka mittaus haastavissa olosuhteissa: tarkat 2-johdinteknologia Proline Promass A Coriolis -massavirtausmittarit - alhaisilla virtausnopeuksilla ne ovat erittäin vakaita ja tilaa säästäviä kooltaan.

 • Coriolis-anturi pyrkii estämään sisäisen tukkeutumisen itsetyhjentyvän mittausputkensa ansiosta

 • Vältä yli- tai alipaineistusta tehokkaan ruiskutuksen varmistamiseksi tarkalla, nopeasti reagoivalla painemittauksella

 • Luotettava pinnankorkeuden mittaus ohjatulla tutkalla, jossa on Multi Echo Tracking -algoritmi ja Heartbeat-teknologia

Nesteytetyn maakaasusäiliön pinnanmittaus ja toiminnallinen turvallisuus

Tyypillinen nesteytetyn maakaasun säiliö edellyttää erilaisten mittalaitteiden valikoimaa nestetason ja tiheyden, nesteen ja höyryn lämpötilan sekä paineen, pinnanlämpötilan jne. mittaamiseksi. Turvallista toimintaa varten varmista myös, että kaksi eri nesteytetyn maakaasun tiheyskerrosta eivät sekoitu nopeasti, aiheuttaen suurien kaasumäärien vapautumisen. Tätä kutsutaan rollover-ilmiöksi.

Nesteytetyn maakaasun varastointisäiliöt asemalla Puolassa
Meidän kenttäosaamisemme

Varmista laitoksesi turvallinen käyttö ja inventaarion läpinäkyvyys nesteytetyn maakaasun varastointisäiliöihin parhaiten sopivilla laitteistoilla, sisältäen jatkuvan pinnankorkeuden primaarimittauksen tai lisämittauksen Proservo-mekaanisella tarkkuusluotaimella.

 • Laitoksen turvallisuutta valvotaan 24/7 itsenäisillä nesteen pinnankorkeudesta hälyttävillä servo- tai tutkaluotaimilla. SIL2/3-sertifioitu

 • Valvo tiheyden muutoksia nesteytetyn maakaasun eri kerroksissa pinnankorkeus-lämpötila-tiheys -luotaimilla (LTD)

 • Hallinnoi nesteytetyn maakaasun höyrystymistä erittäin tarkoilla painelähettimillä. Monipistelämpötilanmittausta käytetään jäähdyttämiseen ja vuodonilmaisuun

Avoimet ja redundanttiset ratkaisut nesteytetyn maakaasun varastonhallintaan

Turvallinen ja tehokas inventaarijärjestelmä on paljon enemmän kuin vain oikeiden antureiden valintaa. Oikeiden mittausteknologioiden lisäksi varastojesi valvontaan tarvitaan järjestelmäkomponentteja ja skaalattavia ohjelmistosovelluksia.

Nesteytetyn maakaasulastin sekoittumista ennakoiva ohjelmisto
Meidän kenttäosaamisemme

Tankvision LMS -inventaarijärjestelmä mahdollistaa luotettavan, reaaliaikaisen nesteytetyn maakaasun hallinnan. Se sisältää avoimen ja redundantin tietojärjestelmän ja on lisäksi etäyhteydellä varustettu monikäyttäjäjärjestelmä

 • Lastin sekoittumisen ("Rollover"-ilmiö) ennustavalla ohjelmistolla voit visualisoida lämpötilan muuttumisen, tiheyden ja kaasun kerrostumispaksuuden säiliöissä. Ohjelmisto ennakoi lastin sekoittumisen ja käynnistää ennakoivat vastatoimet

 • Jäähtymisen ja vuodon ilmaisevaa ohjelmistoa käytetään yhdessä ympäri nesteytetyn maakaasusäiliön pohjan, seinien ja katon sijoitettujen antureiden kanssa havaitsemaan kaikki säiliön eristeen poikkeavuudet, jotka voivat syntyä tuotteen vuotamisen yhteydessä

Toiminnallisen turvallisuuden varmistava luotettava rakenne

Teollisuuden prosesseissa piilee riskejä, joita ei yleensä pystytä täysin eliminoimaan mutta joita voidaan vähentää siedettävälle tasolle. Tätä varten tarvitset turvallisen perustan. Kriittisten prosessiparametrien luotettava mittaus on turvallisten prosessien perusta. Prosessinohjaus ja toiminnallinen turvallisuus räjähdysvaarallisissa tiloissa sekä turvallisuussovellukset ovat vain yhtä hyviä kuin siihen käytetyt laitteet.

SIL suunniteltua toiminnallista turvallisuutta
Meidän kenttäosaamisemme

Instrumentoinnin ja turvallisuuteen liittyvien laitteiden ja ohjelmistojen tuotevalikoimamme on suunniteltu tarkasti täyttämään turvallisen ja luotettavan käytön tarpeet. Endress+Hauserin räjähdysvaarallisissa tiloissa ja turvallisuuskäyttökohteissa käytettävien IEC 61508-sertifioitujen laitteiden SIL-tuotesalkku on yksi kattavimmista ja turvallisuusstandardien mukaisesti suunniteltu.

 • Todistettava kokemus yli 10 miljoonasta turvallisuuskäyttökohteisiin asennetusta laitteesta

 • Yli 65 vuoden kokemus turvallisuuskriittisistä käyttökohteista

 • IEC 61508-sertifioitu jo yli 18 vuotta toiminnallisen turvallisuuden mukaisesti laatua, turvallisuutta ja luotettavuutta edellyttävissä käyttökohteissa

Laite- ja prosessidiagnostiikka varmistaa luotettavuuden ja turvallisuuden

Mittalaitteiston toiminnallinen suorituskyky ja luotettavuus ovat ratkaisevan tärkeitä laitoksen käytettävyyden ja prosessiturvallisuuden kannalta sekä kunnossapitokustannusten vähentämiseksi. Haluat pysyä joka hetki ajan tasalla laitoksesi tilasta ja olla varma siitä, että kenttälaitteesi toimivat kunnolla. Ja jos näin ei ole, haluat tietää yhdellä silmäyksellä, mitä tällöin on tehtävä.

Heartbeatin laite- ja prosessidiagnostiikkavalmiudet varmistavat korkean prosessiturvallisuuden ja -käytettävyyden
Meidän kenttäosaamisemme

Älykkäissä mittalaitteissamme maakaasu- ja nestekaasuteollisuuden tarpeisiin on käytössä Heartbeat-teknologia, joka varmistaa korkean prosessiturvallisuuden ja -käytettävyyden minimaalisella vaivalla. Heartbeatin itsediagnostiikkaominaisuuksien ansiosta kenttälaitteet tarkastavat itsensä jatkuvasti mahdollistaen laitteittesi ja prosessiesi kuntotarkastuksen. Selkeät virheilmoitukset ja korjaavat ohjeet mahdollistavat kustannustehokkaan ja yksinkertaistetun, kuntoon perustuvan kunnossapidon.

 • Kattava laite- ja prosessidiagnostiikka varmistaa korkeantason turvallisuuden jopa 98 %:n diagnostiikkakattavuudella

 • NE107:n mukainen diagnostiikka: hälytykset, kun laitteessa on vikaa, ja varoitukset, kun prosessiolosuhteet vaikuttavat laitteeseen

 • Luotettava vaarallisten laitevirheiden ilmaisu pienentää turvavälineillä varustettujen järjestelmien (SIS) katkosten todennäköisyyttä

Paranna prosessiesi turvallisuutta ja tehokkuutta

Maakaasun / nesteytetyn maakaasun arvoketju ©Endress+Hauser

Maakaasun / nesteytetyn maakaasun arvoketju

Kuva nesteytetyn maakaasun varastointisäiliöstä, jossa on säiliömittauslaitteisto ©Endress+Hauser

Kuva nesteytetyn maakaasun varastointisäiliöstä, jossa on pinnankorkeuden, lämpötilan ja tiheyden mittalaitteet nesteytetyn maakaasun eri kerroksissa

Nesteytetyn maakaasun kompressoriasemaprosessi ©Endress+Hauser

Nesteytetyn maakaasun kompressoriasemaprosessi ja mittauspisteet

Laite- ja prosessidiagnostiikka sisältää Heartbeat-teknologian ©Endress+Hauser

Heartbeat-teknologian sisältävä mittalaitevalikoimamme on laite- ja prosessidiagnostiikkaominaisuuksiltaan kattava, mikä varmistaa korkean prosessiturvallisuuden ja käytettävyyden

Edut

Ennaltaehkäisy luo turvallisuutta. Syttyvien ja myrkyllisten aineiden käsittely nesteytetyn maakaasun arvoketjussa, mukaan lukien nesteytetyn maakaasun varastointi kryogeenisissä lämpötiloissa, aiheuttaa vaaroja ja luo haasteita, jotka on käsiteltävä oikein turvallisen ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Ihmisten, laitteistojen ja ympäristön suojaamiseksi meillä on oikeat mittalaitteet, ohjelmistot, ratkaisut ja palvelut, joilla varmistetaan luotettava riskien alentaminen maakaasun ja nesteytetyn maakaasun prosesseissa ja käyttökohteissa.

 • > 10

  miljoonaa laitetta on asennettu turvallisuuteen liittyviin käyttökohteisiin viimeisten 65 vuoden aikana

 • > 100

  SIL 2/3-sertifioitua tuotelinjaa - käytössäsi on paras mahdollinen ratkaisu maakaasun ja nesteytetyn maakaasun käyttökohteisiin

 • > 10 000

  TDLAS-yksikköä asennettuna maailmanlaajuisesti Endress+Hauserin SpectraSensorsin toimesta.

Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat