Tehokas ja turvallinen lietteen käsittely ja hävittäminen

Lietteen käsittely on yksi suurimmista toiminnallisista haasteista, mutta tuo myös uusia mahdollisuuksia

Lietteen käsittelylle on vahva globaali tilaus jätevesiteollisuudessa. Pääsyy on tiukentunut paikallinen lainsäädäntö, joka kieltää lietteen päästämisen ympäristöön (vesistöihin, pelloille). Tästä syystä lietteestä on tullut huomattava kustannustekijä laitoksen käyttäjille. Lietteen mädätys tarjoaa kustannusetuja, vähentää lietteen määrää noin 50 % ja muodostaa samalla arvokkaan energianlähteen – biokaasun.

Lietteen käsittelyn optimointi

Lisäkustannusten välttämiseksi yleinen käytäntö on vähentää lietteen määrää vedenpoistolla ja valmistella se lisäprosesseja, kuten kuivausta ja polttoa, varten. Vedenpoistoa on kuitenkin valvottava tarkkaan, jotta vedenpoistotavoitteet eivät vaarannu tai ettei lietteen kunnostuksessa muodostu ylikysyntää polymeerien kulutukselle. Tämä koskee myös lietteen mädätysprosessia, jota tarvitaan biokaasun tuottamiseksi, koska anaerobiset bakteerit tarvitsevat vakaat prosessiolosuhteet.

 • Paranna vedenpoistotuloksia ja vähennä kemikaalien kulutusta Coriolis-massavirtausmittarilla

 • Optimoi mädätyssäiliö ja sähköntuotannon ohjaus ainutlaatuisella, märille ja kuiville kaasuille suunnatulla biokaasun mittauksen tuotevalikoimalla

 • Valvo mädätyssäiliön prosessia ja varmista vakaat prosessiolosuhteet ainutlaatuisella, märän ja kuivan biokaasun käyttökohteisiin suunnatulla tuotevalikoimalla

Tutustu lisää lietteen käsittelyyn

Lietteen käsittely jätevesiteollisuudessa ©Endress+Hauser
Lietteen käsittelyn vedenpoiston sentrifugi ©Endress+Hauser
Mädätyssäiliön hallinta lietteen käsittelyssä ©Endress+Hauser

Vedenpoisto lietteestä ja mädätyssäiliön hallinta

Polymeerin annosteluasema lietteen kunnostusta varten jätevedenpuhdistamolla

Lietteen kunnostusaineen valmistelu ja annostelu

Polymeeriliuokset lietteen kunnostusta varten on valmistettava paikan päällä liuottamalla. Tavoitteena on saavuttaa harmoninen polymeeripitoisuus hyvän, tasaisen vedenpoistotuloksen ja pitkien vedenpoistojaksojen saavuttamiseksi. Kunnostusaineen virtausmäärän mittaus ja veden laimentaminen ovat vakioratkaisu kunnolliselle liuottamisen ja annostelun säädölle. Erittäin tarkat virtausmittarimme, joissa on kemiallisesti kestävä vuoraus, ovat helposti asennettavissa ja todistaneet toimivuuteensa käytännössä.

Nauhasuodatin lietteen vedenpoistoon kunnallisessa jätevedenpuhdistamossa

Parempia vedenpoistotuloksia

Koska saavutettu polymeeripitoisuus voi vaihdella, optimaalinen polymeerien ja suspendoituneiden kiintoaineiden suhde lietteessä ei ole aina itsestään selvää. Coriolis-massavirtausmittari tarjoaa "edistyneen" ohjausmahdollisuuden, joka sisältää virtauksen lisäksi toisen tuoton, joka on väliaineen tiheys. Polymeeriliuoksen mitattu tiheys avaa mahdollisuuden jatkuvaan polymeeriaineen annosteluun lietevirtaan ja parantaa vedenpoiston tuloksia merkittävästi.

Lietteen vedenpoiston sentrifugi

Suspendoituneet kiintoaineet versus lietteen tiheyden mittaus

Optimoitujen vedenpoistotulosten on myös hallittava sisääntulevan lietteen pitoisuutta. Usein käytetty vakioratkaisu on määrävirtauksen (virtausmittari) ja lietteen suspendoituneiden kiintoaineiden optisen anturin yhdistelmä. Tämä yhdistelmä on tehokas ja luotettava useimmissa tapauksissa, mutta suspendoituneiden kiintoaineiden optista mittausta voidaan rajoittaa, jos liete on erittäin tummaa. Tiheyden mittaus Coriolisilla on varma vaihtoehto, jolla voidaan varmistaa vakaa ja hyvä lietteen vedenpoisto.

Varastosäiliöt

Anaerobiset bakteerit edellyttävät vakaita prosessiolosuhteita

Mädätyssäiliön prosessissa bakteerit on suojattava kriittisiltä prosessiolosuhteilta. Tämä tarkoittaa, että prosessin ohjauksen on varmistettava seuraavat:

 • Tasainen lämpötila ja lähes neutraali pH-arvo

 • Tummuus ja hapen puute

 • Prosessin harmonisoitu kuormitus

 • Riittävä säilytysaika

 • Biokaasutuotannon valvonta

Ultraääni-virtauslaite biokaasuputkessa

Tarkka virtauksen ja metaanin mittaus märässä biokaasussa

Biokaasun virtausnopeus ja metaanipitoisuus ovat ensimmäiset parametrit, jotka ilmoittavat anaerobisen lietteen mädätysprosessissa ilmenevistä häiriöistä. Kuitenkin ympäristöolosuhteet, kuten suuri virtausdynamiikka, vedenkyllästämä biokaasu, metaanipitoisuuden muuttaminen ja erittäin alhainen paine tekevät näiden parametrien mittauksesta vaikeaa useimmissa laitteissa. Ainutlaatuiset ultraäänilaitteemme tarjoavat ratkaisun tähän haasteeseen.

Selaa portfoliotamme!

Edut

Selkeä tasapaino lakimääräysten ja kustannustehokkuuden välillä on yksi tämän päivän jätevesiteollisuuden suurimmista haasteista. Kaikkialla maailmassa asiantuntijamme tuntevat paikalliset säädökset ja voivat antaa yksityiskohtaisia suosituksia prosessiesi parantamisesta. Asiantuntemuksensa ja mittalaitevalikoimamme ansiosta asiantuntijat saavuttavat asiakkaidemme kanssa merkittäviä tuloksia.

 • 20 %

  kustannussäästö, koska kemikaaleja käytetään vähemmän

 • Yli 13 000

  työntekijää maailmanlaajuisesti

 • Yli 60

  vuoden kokemus mittalaitteistoista