Varmista prosessiturvallisuus maakaasun koko arvoketjussa

Minimoi prosessiriskit parhaiten maakaasuun ja nesteytettyyn maakaasuun soveltuvilla laitteistoilla ja ratkaisuilla

Maakaasun ja nesteytetyn maakaasun (LNG) toimialat ovat maailmanlaajuisesti vahvoja turvallisuusasioissa. Maakaasun koko arvoketjun mutkikkaat infrastruktuurit ja prosessit sisältävät monia potentiaalisia vaaroja. Turvallisuutta ei voi siis pitää itsestään selvyytenä. Kaasukaupan nopea kasvu ja maailmanlaajuisesti kehittyvät integroidut kaasumarkkinat haastavat alan - se tasapainottelee kasvun ja tuottavuuden kanssa samalla ylläpitäen ja parantaen turvallisuutta.

Turvallisuus riippuu tarkasta ja luotettavasta prosessinhallinnasta

Me ymmärrämme kaasun koko arvoketjun keskeisimmät optimointi- ja turvallisuustoimet - mukaan lukien maakaasun prosessointi, nesteyttäminen, nesteytetyn maakaasun jälleenhöyrystäminen, kuljettaminen, varastointi ja jakelu. Kriittisten prosessiparametrien tarkka ja luotettava mittaus on perusta turvallisille ja tehokkaille toiminnoille. Laaja valikoimamme parhaiten sopivia laitteistoja ja ratkaisuja tarjoaa luotettavat reaaliaikaiset tiedot ja prosessien hallinnan, joita tarvitset turvallisuus-, tuottavuus- ja ympäristöhaasteisiin vastaamiseksi.

 • Valvo epäpuhtauksia, kuten O2, (jälki) H2O ja H2S, TDLAS-analysaattoreilla (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy = säädettävä diodilaserabsorptiospektroskooppi) suojataksesi maakaasuputkistoja ja varmistaaksesi hallinnansiirron laatuvaatimusten täyttymisen

 • Estä putkiston syöpyminen ja hydraatin muodostuminen tehokkailla kemikaalin ruiskutusjärjestelmillä maakaasun tuotanto- ja kuljetusturvallisuuden varmistamiseksi

 • Nesteytetyn maakaasun varastointisäiliöiden turvallinen käyttö: tarkka pinnankorkeuden mittaus ja säätö, lämpötilan, tiheyden ja rollover'in ennakointi yhdessä edistyksellisen inventaarijärjestelmän kanssa varmistavat parhaimman turvallisuuden ja inventoinnin läpinäkyvyyden, 24/7

 • Laitteiston turvallisuus lähtee jo rakenteesta: tukevat anturit kestävät luotettavasti äärimmäisiä prosessiolosuhteita. Kattava SIL-sertifioitu turvallisuustuotesalkku on kehitetty ja suunniteltu turvallisuustoimintoihin IEC 61508:n mukaan

 • Heartbeat Technologylla varustetuissa älykkäissä kenttälaitteissa on jatkuvatoimiset itsediagnostiikkaominaisuudet, jotka varmistavat korkeimman prosessiturvallisuuden ja käytettävyyden

Paranna prosessiesi turvallisuutta ja tehokkuutta

Maakaasun / nesteytetyn maakaasun arvoketju ©Endress+Hauser

Maakaasun / nesteytetyn maakaasun arvoketju

Kuva nesteytetyn maakaasun varastointisäiliöstä, jossa on säiliömittauslaitteisto ©Endress+Hauser

Kuva nesteytetyn maakaasun varastointisäiliöstä, jossa on pinnankorkeuden, lämpötilan ja tiheyden mittalaitteet nesteytetyn maakaasun eri kerroksissa

Nesteytetyn maakaasun kompressoriasemaprosessi ©Endress+Hauser

Nesteytetyn maakaasun kompressoriasemaprosessi ja mittauspisteet

Laite- ja prosessidiagnostiikka sisältää Heartbeat Technologyn ©Endress+Hauser

Heartbeat Technologyn sisältävä mittalaitevalikoimamme on laite- ja prosessidiagnostiikkaominaisuuksiltaan kattava, mikä varmistaa korkean prosessiturvallisuuden ja käytettävyyden

Ratkaise sovellustesi haasteet

maakaasuputkien syöpyminen

Putkiston eheyden H2O-, H2S-, CO2- ja O2-mittaukset

Maakaasuputkistojen H2O-, H2S-, CO2- ja O2-mittaukset tuotanto- ja koontipaikoilla, hallinnansiirtopisteissä, kompressioasemilla, varastointipaikoissa ja jakelujärjestelmissä ovat ratkaisevan tärkeitä putkiston korroosiosuojaukselle ja kaasun laatuvaatimusten täyttämiseksi. TDLAS:n ja sammutetun fluoresenssin analysaattorit ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi näiden epäpuhtauksien jatkuvassa online-valvonnassa maakaasuputkistoissa

 • Suuren erotuskyvyn laserit mittaavat H2O:n, H2S:n, CO2:n koostumukseltaan vaihtelevissa maakaasuvirroissa valikoivasti ja tarkasti

 • Kenttäkalibrointia ei tarvita: puolijohdelaser, ilmaisinkomponentit ja tehdaskalibrointi tapahtuvat kaasuseoksella, jolla simuloidaan prosessikaasua

 • Erittäin tarkka mittaus standardointi- ja teknologiainstituutin (National Institute of Standards and Technology (NIST)) jäljitettävällä tehdaskalibroinnilla

 • Tarkat O2-mittaukset silloinkin, kun H2S on läsnä, fluoresenssin sammutustekniikalla

Endress+Hauserin kemikaalin ruiskutusjärjestelmä

Kemikaalin ruiskutusjärjestelmät kaasuputkistoille

Kemikaalin ruiskutuksella on erittäin merkittävä rooli maakaasun turvallisessa ja tehokkaassa tuotannossa ja kuljetuksessa. Korroosionestoainetta ruiskutetaan kaasuputkistoon ylläpitämään ja pidentämään käyttöikää samalla, kun kineettisiä hydraatti-inhibiittoreita (kinetic hydrate inhibitor = KHI) ja metanolia käytetään estämään kiteisten jäänkaltaisten rakenteiden (hydraatit) muodostuminen. Ne voivat tukkia putkistot ja katkaista kaasun virtauksen. Näiden inhibiittoreiden tehokkuus riippuu kemikaalien oikeasta ruiskutusmäärästä.

 • Ruiskutusmäärien tarkka mittaus haastavissa olosuhteissa: tarkka 2-johdinteknologia Proline Promass A Coriolis -massavirtausmittarit - alhaisilla virtausnopeuksilla ne ovat erittäin vakaita ja kompakteja kooltaan

 • Coriolis-anturi pyrkii estämään sisäisen tukkeutumisen itsetyhjentyvän mittausputkensa ansiosta

 • Vältä yli- tai alipaineistusta tehokkaan ruiskutuksen varmistamiseksi tarkalla, nopeasti reagoivalla painemittauksella

 • Luotettava pinnankorkeuden mittaus ohjatulla tutkalla, jossa on Multi Echo Tracking -algoritmi ja Heartbeat Technology

Nesteytetyn maakaasun varastointisäiliöt asemalla Puolassa

Nesteytetyn maakaasusäiliön pinnankorkeusmittaus ja käyttöturvallisuus

Tyypillinen nesteytetyn maakaasun säiliö edellyttää erilaisten mittalaitteiden valikoimaa nestetason ja tiheyden, nesteen ja höyryn lämpötilan sekä paineen, pinnanlämpötilan jne. mittaamiseksi. Turvallista toimintaa varten pitää varmista myös, että kaksi eri nesteytetyn maakaasun tiheyskerrosta eivät sekoitu nopeasti, aiheuttaen suurien kaasumäärien vapautumisen. Tätä kutsutaan rollover-ilmiöksi. Varmista laitoksesi turvallinen käyttö ja inventaarion läpinäkyvyys nesteytetyn maakaasun varastointisäiliöihin parhaiten sopivilla laitteistoilla.

 • Jatkuva pinnankorkeuden primaarimittaus tai lisämittaus Proservo-mekaanisella tarkkuusluotaimella

 • Laitoksen turvallisuutta valvotaan 24/7 itsenäisillä nesteen pinnankorkeudesta hälyttävillä servo- tai tutkaluotaimilla. SIL2/3-sertifioitu

 • Valvo tiheyden muutoksia nesteytetyn maakaasun eri kerroksissa pinnankorkeus-lämpötila-tiheys -luotaimilla (LTD)

 • Hallinnoi nesteytetyn maakaasun höyrystymistä erittäin tarkoilla painelähettimillä. Monipistelämpötilamittausta käytetään jäähdyttämiseen ja vuodonilmaisuun

Nesteytetyn maakaasulastin sekoittumista ennakoiva ohjelmisto

Avoimet ja redundanttiset ratkaisut nesteytetyn maakaasun varastonhallintaan

Turvallinen ja tehokas varastonhallinta on paljon muutakin kuin vain oikeiden antureiden valintaa. Oikeiden mittausteknologioiden lisäksi varastojesi valvontaan tarvitaan järjestelmäkomponentteja ja skaalattavia ohjelmistosovelluksia. Tankvision LMS -inventaarijärjestelmä mahdollistaa luotettavan, reaaliaikaisen nesteytetyn maakaasun hallinnan. Se sisältää avoimen ja redundantin tietojärjestelmän ja on lisäksi etäyhteydellä varustettu monikäyttäjäjärjestelmä

 • Lastin sekoittumisen ("Rollover"-ilmiö) ennustavalla ohjelmistolla voit visualisoida lämpötilan muuttumisen, tiheyden ja kaasun kerrostumispaksuuden säiliöissä. Ohjelmisto ennakoi lastin sekoittumisen ja käynnistää ennakoivat vastatoimet

 • Jäähtymisen ja vuodonilmaisevaa ohjelmistoa käytetään yhdessä ympäri nesteytetyn maakaasusäiliön pohjan, seinien ja katon sijoitettujen antureiden kanssa havaitsemaan kaikki säiliön eristeen poikkeavuudet, jotka voivat syntyä tuotteen vuotamisen yhteydessä

SIL suunniteltua toiminnallista turvallisuutta

Toiminnallisen turvallisuuden varmistava luotettava rakenne

Prosessinhallinta voi olla vain niin hyvä kuin siihen käytetyt laitteet. Instrumentoinnin ja turvallisuuteen liittyvien laitteiden ja ohjelmistojen tuotevalikoimamme on suunniteltu tarkasti täyttämään turvallisen ja luotettavan käytön tarpeet. Endress+Hauserin räjähdysvaarallisissa tiloissa ja turvallisuuskäyttökohteissa käytettävien IEC 61508-sertifioitujen laitteiden SIL-tuoteportfolio on yksi kattavimmista ja turvallisuusstandardien mukaisesti suunniteltu.

 • Todistettava kokemus yli 10 miljoonasta turvallisuuskäyttökohteisiin asennetusta laitteesta

 • Yli 65 vuoden kokemus turvallisuuskriittisistä käyttökohteista

 • IEC 61508-sertifioitu jo yli 18 vuotta toiminnallisen turvallisuuden mukaisesti laatua, turvallisuutta ja luotettavuutta edellyttävissä käyttökohteissa

Heartbeatin laite- ja prosessidiagnostiikkavalmiudet varmistavat korkean prosessiturvallisuuden ja -käytettävyyden

Laite- ja prosessidiagnostiikka sisältää Heartbeat Technologyn

Maakaasu- ja nesteytetyn maakaasun aloilla käytettävien älykkäiden mittalaitteiden valikoima sisältää Heartbeat Technologyn, joka tarjoaa korkean prosessiturvallisuuden ja -käytettävyyden mahdollisimman vähällä vaivalla. Heartbeatin itsediagnostiikkaominaisuuksien ansiosta kenttälaitteet tarkastavat itsensä jatkuvasti mahdollistaen laitteittesi ja prosessiesi kuntotarkastuksen.

 • Kattava laite- ja prosessidiagnostiikka varmistaa korkeantason turvallisuuden jopa 98 %:n diagnostiikkakattavuudella

 • NE107:n mukainen diagnostiikka: hälytykset, kun laitteessa on vikaa, ja varoitukset, kun prosessiolosuhteet vaikuttavat laitteeseen

 • Luotettava vaarallisten laitevirheiden ilmaisu pienentää turvavälineillä varustettujen järjestelmien (SIS) katkosten todennäköisyyttä

Selaa portfoliotamme!

Edut

Ennaltaehkäisy luo turvallisuutta. Syttyvien ja myrkyllisten aineiden käsittely nesteytetyn maakaasun arvoketjussa, mukaan lukien nesteytetyn maakaasun varastointi kryogeenisissä lämpötiloissa, aiheuttaa vaaroja ja luo haasteita, jotka on käsiteltävä oikein turvallisen ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Ihmisten, laitteistojen ja ympäristön suojaamiseksi meillä on oikeat mittalaitteet, ohjelmistot, ratkaisut ja palvelut, joilla varmistetaan luotettava riskien alentaminen maakaasun ja nesteytetyn maakaasun prosesseissa ja käyttökohteissa.

 • > 10

  miljoonaa turvallisuuteen liittyviin käyttökohteisiin asennettua laitetta viimeisten 65 vuoden aikana

 • > 100

  SIL 2/3-sertifioitua tuotelinjaa - käytössäsi ovat parhaat mahdolliset ratkaisut maakaasun ja nesteytetyn maakaasun käyttökohteisiin

 • > 10 000

  TDLAS-yksikköä asennettuna maailmanlaajuisesti Endress+Hauserin SpectraSensorsin toimesta.